مشاوره سفارش و خرید فروشگاه

درباره مجسمه سازان فرزام

درباره مجسمه سازان فرزام
کارخانه هنرمندان مجسمه سازان فرزام با شعار استفاده حداکثری از پتانسیل های بالفعل و بالقوه نیروی کار کارخانه و با هدف تثبیت جایگاه کارخانه بعنوان نهاد مرجع در حوزه تصمیم گیری و سیاست گذاری فعالیت های مجسمه سازی در کشور وارد عمل شده است.

بخش مجسمه حیوانات